Servicii Contabilitate Ploiesti

 

 

Contabilitate de gestiune

 • Servicii contabilitate Ploiesti
 • Evidenta primara (prelucrare informatica a datelor);
 • Inregistrarea cronologica a documentelor primare in articole contabile;
 • Intocmirea balantelor contabile conform legislatiei in vigoare;
 • Reprezentarea la controalele efectuate de organele statului cu privire la evidenta financiar-contabila;
 • Acordarea de asistenta pentru organizarea departamentului financiar contabil, a circuitului documentelor si a politicilor financiar-contabile.

Contabilitate financiara

• Intocmirea si certificarea situatilor financiare conform reglementarilor statutare;
• Consolidarea situatiilor financiare pentru grupuri de societati(conform normelor grupului si conform IFRS);
• Intocmirea de bilanturi consolidate la nivel de grup (conform normelor grupului si conform IFRS);
• Intocmirea si depunerea declaratiilor privind taxele si impozitele;
• Reprezentarea la controalele efectuate de organele statului cu privire la evidenta financiar-contabila.

 

Analiza indicatori economici

• Analiza ratelor de rentabilitate;
• Analiza structurii patrimoniale a companiei;
• Analiza lichiditatii si solvabilitatii;
• Analiza vitezei de rotatie a activelor;
• Analiza fluxurilor de trezorerie;
• Analiza pozitiei financiare a companiei;
• Analiza structurala a rezultatelor.

Salarizare si Payroll

• Preluarea şi analizarea procesului intern de salarizare.
• Prelucrare documentatie primita de la societate( pontaj, liste prime, certificate medicale,cereri de concediu odihna,fara plata, etc).
• Intocmirea listelor de avans.
• Intocmirea statelor de salarii.
• Intocmirea borderoului cu tichetele de masa care sunt distibuite salariatilor.
• Intocmirea fisierelor de incarcare plati bancare.
• Intocmirea adeverintelor pentru banci;
• Intocmirea adeverintelor de sanatate;
• Intocmirea adeverintelor de venit(tip fisa fiscala);
• Intocmirea si depunerea Declaratiei 112;
• Intocmirea si depunerea Declaratiei 205 privind veniturile anuale realizate de salariati;
• Intocmirea,si depunerea de adrese pentru recuperare sume Casa de Asigurari Sociale de Sanatate / Casa de Pensii;
• Urmarirea recuperarii sumelor de la Casa de Asigurari Sociale de Sanatate;
• Intocmirea fluturasilor de salariali si transmiterea lor;
• Generarea rapoartelor salariale detaliate pe centre de cost, departamente, etc;
• Calculul şi gestionarea datelor necesare plăţii taxelor şi contribuţiilor către autorităţi.

Resurse Umane

• Auditul dosarelor de personal.
• Gestionarea dosarelor de personal :
• Intocmire contracte de munca;
• Intocmire acte aditionale ;
• Intocmire decizii incetare;
• Elaborarea si intocmirea fiselor de post;
• Intocmirea criteriilor de evaluare a performantelor profesionale;
• Actualizarea periodica a dosarelor de personal, conform prevederilor legale: actualizarea informatiilor privind Casa de asigurari sociale de sanatate, persoane aflate in intretinere, persoane coasigurate, realizarea altor venituri etc.;
• Calculul corect, si eliberarea adeverintelor de vechime;
• Intocmire documentatie obtinere indemnizatie crestere si ingrijire copil;
• Intocmire documentatie concedieri individuale si concedieri colective;
• Intocmire,administrare si completarea registrului de evidenta al salariatilor(REVISAL);
• Gestionarea relatiilor cu ITM / Casa de Sanatate / Casa de Pensii;
• Generarea de rapoarte privind structura personalului: turnover angajaţi, funcţii, membri de familie etc.;
• Simulări globale ale costurilor salariale;
• Actualizarea retroactivă şi corecterea greşelilor înregistrate în Registrul de evidenţă a salariaţilor.

Evaluarea riscurilor PSI/SU

Conform Legii 319/2006 a securitatii muncii, angajatorul are obligatia sa realizeze si sa fie în posesia unei evaluari a riscurilor pentru securitatea si sanatatea în munca, inclusiv pentru acele grupuri sensibile la riscuri specifice.

 

Conform Legii 307/2006, art. 19: lit. b) Administratorul are obligatia sa asigure identificare si evaluarea riscurilor de incendiu din unitatea sa si sa asigure corelarea masurilor de aparare impotriva incendiilor cu natura si nivelul riscurilor. Evaluarea riscului de incendiu reprezinta procesul de estimare si cuantificare a riscului asociat unui sistem, denumit risc de incendiu existent, determinat pe baza probabilitatii de producere a incendiului si a consecintelor evenimentului respectiv, precum si de comparare a acestuia cu un nivel limita prestabilit, denumit risc de incendiu acceptat.

 

Masurile de aparare impotriva incendiilor, avute in vedere la determinarea riscului de incendiu existent, sunt cele destinate reducerii neutralizarii si/sau eliminarii factorilor de risc, respectiv pentru limitarea, localizarea si/sau lichidarea unui incendiu, in cazul in care acesta s-a produs.

Sanatate si securitate in munca

 • consultanta de specialitate,
 • asistenta la controalele inspectoratelor teritoriale de munca,
 • actualizarea planului de prevenire si protectie,
 • asigurarea informarii si instruirii lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii,
 • verificarea cunoasterii si aplicarii de catre toti lucratorii a masurilor prevazute in planul de prevenire si protectie, precum si a atributiilor si responsabilitatilor ce le revin in domeniul securitatii si sanatatii in munca, stabilite prin fisa postului,
 • propunerea de sanctiuni si stimulente pentru lucratori pentru incurajarea indeplinirii atributiilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca,
 • informarea angajatorului asupra deficientelor constatate si propunerea de masuri de prevenire si protectie,
 • urmarirea actualizarii planului de avertizare, a planului de protectie si prevenire si a planului de evacuare,
 • monitorizarea functionarii sistemelor si dispozitivelor de protectie si a aparaturii de masura si control,
 • intocmirea evidentelor in cazul accidentelor de munca sau a incidentelor periculoase,
 • elaborarea rapoartelor privind accidentele de munca suferite de lucratorii din unitate,
 • urmarirea realizarii masurilor dispuse de catre inspectorii de munca in urma controalelor;
 • propunerea de clauze privind securitatea si sanatatea in munca la incheierea contractelor de prestari servicii cu alti angajatori.
 • elaborarea planului de prevenire si protectie, propriu societatii, pe baza riscurilor de accidentare si a riscurilor de boli profesionale identificate pe locurile de munca/ posturile de lucru, a activitatilor desfasurate si a echipamentelor de munca utilizate in cadrul firmei, a evaluarii riscurilor profesionale,
 • elaborarea de instructiuni proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate în munca, tinând seama de particularitatile activitatilor si ale unitatii/întreprinderii, precum si ale locurilor de munca/posturilor de lucru,
 • stabilirea  pentru lucratori, prin fisa postului a atributiilor si raspunderilor ce le revin în domeniul securitatii si sanatatii în munca, corespunzator functiilor exercitate,
 • intocmirea de documentatii de informare a angajatilor,
 • elaborarea  tematiciilor pentru toate fazele de instruire;
 • stabilirea periodicitatii instruirii pentru fiecare loc de munca,
 • elaborarea programului de instruire-testare la nivelul intreprinderii,
 • asigurarea intocmirii planului de actiune in caz de pericol grav si iminent,
 • evidenta meseriilor si a profesiilor, pentru care este necesara autorizarea exercitarii lor,
 • evidenta posturilor de lucru care necesita examene medicale suplimentare,
 • elaborarea intregii documentatii necesare desfasurarii activitatii de prevenire si protective din cadrul firmelor.

Prevenire stingere incendii

 • intocmirea Regulamentului de ordine interioara cu privire la prevenirea si stingerea incendiilor
 • efectuarea instructajului si intocmirea fiselor individuale de instructaj referitoare la  prevenirea si stingerea incendiilor
 • fisa postului privind modul de insusire si respectare a masurilor referitoare la prevenirea si stingerea incendiilor
 • instructiuni specifice fiecarui loc de munca cu privire la prevenirea si stingerea incendiilor
 • intocmirea planului de evacuare / actiune in caz de incendiu / forta majora
 • intocmirea planului de interventie conform legislatiei in vigoare
 • asistenta pe timpul controlului organelor abilitate pe linie de PSI
 • intocmirea scenariului de siguranta la foc
 • intocmirea planului de interventie pentru stingerea incendiilor
 • intocmirea planurilor de evacuare in caz de incendiu
 • intocmirea planurilor de depozitare a marfurilor (unde este cazul)
 • fisa postului (inclusiv modul de insusire si respectare a masurilor pentru prevenirea si stingerea incendiilor (P.S.I.)
 • instructiuni specifice de prevenirea si stingerea incendiilor (P.S.I.) pentru fiecare loc de munca
 • tematica pentru toate fazele de instruire
 • fisele individuale de instructaj pentru prevenirea si stingerea incendiilor (P.S.I.)

EVALUARE RISCURI PSI/SU

Conform Legii 307/2006, art. 19: lit. b) Administratorul are obligatia sa asigure identificarea si evaluarea riscurilor de incendiu din unitatea sa si sa asigure corelarea masurilor de aparare impotriva incendiilor cu natura si nivelul riscurilor.

Evaluarea riscului de incendiu reprezinta procesul de estimare si cuantificare a riscului asociat unui sistem, denumit risc de incendiu existent, determinat pe baza probabilitatii de producere a incendiului si a consecintelor evenimentului respectiv, precum si de comparare a acestuia cu un nivel limita prestabilit, denumit risc de incendiu acceptat.

Masurile de aparare impotriva incendiilor, avute in vedere la determinarea riscului de incendiu existent, sunt cele destinate reducerii neutralizarii si/sau eliminarii factorilor de risc, respectiv pentru limitarea, localizarea si/sau lichidarea unui incendiu, in cazul in care acesta s-a produs.

ASISTENTA LUNARA PSI/SU

 • participarea efectiva la verificarea insusirii si a modului de aplicare a masurilor propuse in planul de prevenire
 • monitorizarea functionarii sistemelor si echipamentelor de stingere a incendiilor
 • emiterea de decizii pentru desfasurarea activitatii in conformitate cu normele pentru prevenirea si stingerea incendiilor (P.S.I.): responsabilitati , lucrul cu foc deschis, interzicerea fumatului in locuri nepermise
 • evidenta meseriilor care au nevoie de autorizare si modul de exercitare a acestora cu respectarea prevederilor pentru prevenirea si stingerea incendiilor (P.S.I.)
 • evidenta echipamentelor individuale de protectie
 • participarea la evenimentele deosebite ce pot aparea (controale sau alte evenimente)
 • intocmirea rapoartelor si listelor prevazute in Hotaririle Guvernului
 • realizarea masurilor dispuse de catre inspectorii de prevenirea si stingerea incendiilor (P.S.I.) cu prilejul vizitelor de control si al cercetarii evenimentelor

Consultanta financiara

• Servicii de consultanta privind impozitarea directa si indirecta;
• Consultanta privind impozitul pe venitul rezidentilor si nerezidentilor;
• Consultanta privind impozitul cu retinere la sursa;
• Identificarea taxelor aplicabile pentru afacerea dumneavoastra;
• Asistenta in indeplinirea obligatiilor fiscale;
• Identificarea oportunitatilor fiscale si implementarea acestora;
• Consultanta completa fiscal;
• Asistenta pe parcursul inspectiilor fiscale efectuate de catre autoritati;
• Asistenta pentru caile de atac impotriva deciziilor administrative.
– Intocmire plan de restructurare –reorganizare
– Intocmire testul creditorului prudent

Specializarile noastre

Independent Cont Expert

Servicii contabilitate Ploiesti

Calculul salariilor – Întocmirea statelor de plata – Calculul concediilor medicale – Editarea fișierelor pentru plata salariilor prin transfer bancar – Întocmirea ordinelor de plata privind obligațiile angajatorlului către bugetul de stat – Întocmirea și depunerea declarațiilor periodice la autoritățile de stat – Întocmirea și depunerea fișelor fiscale – Întocmirea de adeverințe pentru salariați – Întocmirea fluturașilor de salarii – Evidență concediilor de odihnă

certificat firma contabilitate Ploiesti

Microintreprinderi - servicii contabilitate Ploiesti

StartUp-uri - servicii contabilitate Ploiesti

Companii medii si mari - servicii contabilitate Ploiesti

Companii speciale - servicii contabilitate Ploiesti

ADRESA

Bvd. Independentei
Nr. 23 Bis, Et. 1
Ploiesti, 100028

EMAIL

info@icex.ro